Interview: O legalite a nelegalite sťahovania a veciach súvisiacich

Ako je to s legalitou sťahovania po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ minulý týždeň? Prečo platíme takzvanú "Kňažkovu daň"? A odpovede na ďalšie aktuálne otázky vám prinášame v rozhovore s Mgr. Richardom Bednárikom z Centra pre autorské práva.

pc.sk: Môžete našim čitateľom priblížiť rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z minulého štvrtka (10.4.2014) vo veci ACI Adam BV a i. proti Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding?

Richard Bednarik: Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo svojom rozhodnutí poskytol výklad európskej smernice 2001/29/ES. Táto smernica obsahuje prípady obmedzení autorského práva, ktoré môžu členské štáty EÚ zaviesť vo svojich národných poriadkoch. V praxi ide o situácie, kedy sa na použitie autorského diela nevyžaduje súhlas autora. Jedným z nich je aj vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu. Ak však členský štát takúto výnimku zavedie vo svojom národnom právnom poriadku, musí zabezpečiť, že autor dostane tzv. „fair compensation“, teda náhradu za to, že si niekto vyhotovil rozmnoženinu jeho diela bez jeho súhlasu. Na Slovensku je uplatňovaný inštitút náhrady odmien, ktoré sú platené z ceny niektorých zariadení a nosičov.

Vyhotovenie rozmnoženiny umožňuje autorský zákon za splnenia dvoch podmienok, a to na osobný účel a na nekomerčné použitie. Zákon teda priamo neodlišuje odkiaľ sa dielo „stiahlo“, ale vymedzuje účel vytvorenia rozmnoženiny. V praxi sú rozšírené dva názory na aplikáciu tohto ustanovenia, t.j. podľa názorov skupiny odborníkov stiahnuť film bolo možné aj z nelegálneho zdroja za splnenia podmienok osobného použitia na nekomerčný účel.

Vyššie uvedený problém legality zdroja nám vyriešil SDEÚ, ktorý rozhodoval o tom, či ustanovenia smernice bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nerozlišuje medzi legalitou zdroja, z ktorého si napr. nejaký film stiahnete. SDEÚ rozhodol, že nemožno tolerovať vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nerozlišuje povahu zdroja a vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu na nekomerčný účel je v súlade so smernicou iba v prípade ak bolo zrealizované zo zdroja legálneho. Keď si to dáme do ľudskej reči, stiahnuť pesničku pre osobnú potrebu si môžete iba pokiaľ zdroj, z ktorého sťahujete je legálny. Problematickým zostáva posudzovanie legality, ktorú má vykonať samotný používateľ, kde pri množstve dostupných služieb nemusí byť odpoveď na túto otázku úplne jednoznačná.

Len pre upozornenie uvádzam, že rozhodnutie sa netýka používania torrentových služieb, kde okrem stiahnutia dochádza aj k šíreniu obsahu, čiže používanie týchto služieb pri chránenom obsahu vždy porušuje autorský zákon.


pc.sk: Aké následné právne kroky teraz toto rozhodnutie na slovenskej strane vyžaduje? Bude sa meniť či dopĺňať zákon, bude niečo schvaľovať parlament, alebo je aplikácia rozhodnutia okamžitý a automatický proces?

Richard Bednarik: Aktuálne platný a účinný autorský zákon sa na základe tohto rozhodnutia pravdepodobne meniť nebude. Rozhodnutie by malo byť zohľadňované pri výklade autorského zákona, ktorý umožňuje vyhotovovanie rozmnoženiny pre osobnú potrebu a pri určovaní výšky náhrad odmien.

V súčasnosti prebiehajú aj práce na príprave nového autorského zákona, kde by uvedené rozhodnutie už mohlo byť zohľadnené. Uvidíme v ďalšej fáze prípravy do akej miery budú zmeny prijaté. Radikálnym riešením by bolo zrušenie náhrady odmien vo forme, ktorú máme teraz a vytvorenie pozmeneného modelu riešenia situácie.


pc.sk: V tejto súvislosti by sme sa radi opýtali na tzv. "Kňažkovu daň". Prečo vznikla, aký je jej účel a v akej forme v súčasnosti platí?

Richard Bednarik: Knažkovou daňou bývajú označované práve náhrady odmien za vyhotovenie rozmnoženín pre osobnú potrebu. Tie boli súčasťou autorského zákona už v roku 1997 aj keď presnejšia špecifikácia bola až súčasťou novely z roku 2000. V novom autorskom zákone zostal tento inštitút upravený obdobným spôsobom a zásadne sa v priebehu rokov ani nemenil.

Do nového autorského zákona boli v tejto veci prevzaté princípy stanovené EÚ smernicou, kde jedným z dovolených spôsobov obmedzenia autorského práva je vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu. Podmienkou je tzv. „fair compensation“ za uvedené konanie, pričom na Slovensku je táto kompenzácia premietnutá v inštitúte náhrady odmien.

Účelom náhrad odmien je jednoducho povedané kompenzácia legitímneho a legálneho využitia zákonnej licencie na vyhotovenie rozmnoženín pre osobnú potrebu ako je napálenie zakúpeného hudobného CD, prípadne filmu. Samotná výška náhrady odmien vychádza z §24 autorského zákona, kde sú určené kategórie zariadení umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny (napr. DVD, osobný počítač, atď.) a %, ktoré je potrebné uhradiť z ceny daného zariadenia. Napr. pri osobnom počítači to je 0,5% z dovoznej, resp. predajnej ceny, ktorú uhradí dovozca, prípadne predávajúci.
 

pc.sk: Majú takúto právnu úpravu aj v ostatných krajinách EU, alebo vo svete?

Richard Bednarik: Podobná právna úprava sa uplatňuje vo väčšine štátov EÚ, ktoré implementovali smernicu z roku 2001, aj keď nie vo všetkých je to spôsobom ako u nás.

Napr. v Španielsku boli náhrady odmien úplne zrušené a povinnosť hradiť „fair compensation,“ ktorú som spomínal vyššie prešla na Ministerstvo kultúry. V praxi teda išlo o presun povinnosti uhrádzať odmenu zo súkromných spoločností na štát.

pc.sk: Spýtame sa laicky. Nie je "Kňažkova daň" svojim spôsobom prezumpciou viny? Každý kto kupuje prázdne DVD či hard disk je v podstate považovaný za piráta/zlodeja.

Richard Bednarik: V prípade plošnej aplikácie na všetky zariadenia vymedzené zákonom (napr. všetky CD, DVD, harddisky, atď.) bez selekcie to tak naozaj môže vyznievať. Naviac máme aj rozhodnutia SDEÚ, ktoré sa zaoberajú výkladom náhrad odmien a ich súladu. Celý inštitút je budovaný na tom, že sa predpokladá použitie napr. DVD na kopírovanie obsahu chráneného autorským právom, čo v praxi vôbec nemusí byť pravda (napr. archivovanie dokumentov), pričom všetci spotrebitelia, ktorí si takýto tovar kúpia sa skladajú v rámci kúpnej ceny na zaplatenie tohto poplatku. Práve preto je dnes na zváženie, či majú tieto náhrady odmien ešte opodstatnenie.


pc.sk: Nebolo by vhodné takéto ustanovenie zrušiť?

Richard Bednarik: Jednou z možností je naozaj zrušenie aktuálneho systému náhrad odmien a nájdenie nového modelu, ktorý bude v súlade so smernicou, prispôsobený novému digitálnemu prostrediu, ktoré je založené na zdieľaní materiálu a bude zohľadňovať aktuálnu judikatúru SDEÚ (významný je napr. prípad Padawan, ktorý vylúčil platenie náhrad odmien zo zariadení určených na iný ako osobný účel). Navyše, ak je bežný spotrebiteľ povinný skúmať legalitu zdroja, aby bolo možné vyhotoviť rozmnoženiny pre osobnú potrebu v súlade s platným autorským zákonom, malo by sa to zohľadniť aj v systéme a výške odvádzaných náhrad.

Ďalšou možnosťou je napr. aktuálny model vo Veľkej Británii, ktorá nastavila výnimku vyhotovenia rozmnoženiny pre osobnú potrebu veľmi úzko a nezaviedla žiadny systém náhrady odmien. Vyhotovenie rozmnoženiny je možné v prípade legálneho získania obsahu, napr. kúpou alebo darovaním.

Trhové prostredie sa od roku 2000 výrazným spôsobom zmenilo a aktuálny systém náhrad odmien je potrebné adekvátne prispôsobiť. Dostupnosť streamovacích služieb bez potreby vyhotovenia permanentnej rozmnoženiny postupne vytláča klasické spôsoby kopírovania.

Do budúcna prínosným môže byť aj rozhodnutie sporu Copydan, kde by sme mali od SDEÚ dostať presnejšie odpovede na oprávnenosť náhrad odmien pri využívaní rozličných technických zariadení (napr. dostupnosť chráneného obsahu z licencovaných online shopov a náhrada odmeny pri zariadeniach umožňujúcich vyhotovenie rozmnoženiny).


pc.sk: Pozitívnym príspevkom k riešeniu situácie so sťahovaním by bol príchod streamingových služieb ako je napríklad Netflix na slovenský trh. Existujú právne problémy či prekážky, ktoré sťažujú príchod týchto služieb na slovenský trh?

Richard Bednarik: Vstup streamovacích služieb na slovenský trh je skôr vecou obchodného rozhodnutia prevádzkovateľa danej služby. Navyše, v niektorých štátoch EÚ je táto služba už aj dostupná, ide napr. o Veľkú Britániu, Írsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko a Holandsko. Čiže záujem o poskytovanie tejto služby v EÚ tu je. Právnym problémom môžu byť existujúce zmluvy s veľkými distribučnými spoločnosťami, ktoré môžu byť viazané k poskytovaniu služieb na presne vymedzených územiach. Pokiaľ však ide o aktuálny slovenský autorský zákon, problém s príchodom týchto služieb nevidím.

pc.sk: Ďakujeme za rozhovor.

 

 Mgr. Richard Bednárik je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde ďalej pôsobí ako interný doktorand.

V rámci štúdia sa zúčastnil zahraničného študijného pobytu na Univerzite v Salzburgu a zahraničnej stáže na Stálej misii SR vo Viedni. Pracuje v Centre pre autorské práva, ktoré sa zaoberá problematikou digitalizácie a sprístupňovania autorských diel v rámci Národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra zameraného na digitalizáciu kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Je členom tímu Creative Commons.


 

Komentáre (45)
qwertz725
Tak stale tomu uplne nerozumiem. Z ulozto sa teda moze alebo nemoze stahovat?
Tituss
to je jedno ci stahuje z ulozto alebo ineho wareu/torrentu kazda forma stahovania z intenetu je rovnaka
jan januk
tahalo sa,taha sa a bude sa stale tahat,nejake jebnuty sud tomu nikdy nezabrani:Asi su toho nazoru,ze ked ´teraz vydali nejake prijebane rozhodnutie,tak teraz vsetci co tahaju s tym akoze prestanu???Ha ha ha trapna unia a jej trapne sudy
StahujteVeseloDalej
Vyrobit miliardu kopii jedneho filmu v cene DVD 5centov aj s obalom a predavat to za 10-15-20euro tomu sa vravi okradanie zakaznika lebo film nestoji 200milionov dolarov tych 190milionov su platy Bruce Willisa Stevena Spielberga as podobnych nenazrancov a zvysnych 10milionov si rozdelia komparz stab atd.Stahovanie filmov je mensia zlodejina ako predavanie braku bezcenneho za 20e posledne roky ma ziadny film nezaujal tocia jednu vacsiu kravinu ako druhu ako cez kopirak.Bezcenny brak co nema clovek ani pravo reklamovat je to podvod cely filmovy priemysel je jeden velky podvod.
meno1
Ale na Spielbergove filmy sa pozries rad, ze :)
StahujteVeseloDalej
Poviem ti uprimne filmy nemaju ziadnu hodnotu lebo vo filmoch niesu fakty ale nezmysli napriklad ked uz spominas Spielberga tak tam je bezna vec napriklad spadne niekto z vysky cca 20metrov na zelezo a nasledne kamen a nedolame si ani jednu cast tela a stvrta cast indiana jonesa ako ho odfukol jadrovy vybuch a on 60rocny v chladnicke bez jedinej zlomenej casti tela normalne kracajuc akoze ako hodnotu ma ktory film?Co ti da do zivota nejaky film???Ved kazda vec v kazdom filme je nezmysel.Vsetko je to uplne odtrhnute od reality v podstate by sa dali filmy charakterizovat ako POSLEDNY AKCNY HRDINA ked sa Scgwarzeneger dostal do normalneho zivota.Zrazu ked rozbil sklo na aute tak citil aj bolej aj mal modrinu zrazu bolo vsetko uplne ine.Vo filmoch nedavaju napriklad intrigy ako su v realy.V realy su intrigy podstatne zakernejsie a aj vsetko v reali je podstatne falosnejsie co sa tyka chovania ako vo filme a zas su veci co v realy absolutne neni su mozne ale vo filme je vsetko mozne.Jednoducho co film to blbost jediny film co mal aku taku hodnotu bol podla mna SPACE ODDYSSEY 2001 a BLADE RUNNER ale inak vsetky ostatne filmy to je odpad bezduchy primitivny odpad
Tituss
nechce sa mi to cele citat, vlastne som ani nezacal ale k aktualnej teme poviem iba toto: Dokazte mi ze jeden z mojich 800 filmov na HDD nieje nahraty cez setobox z TV ci kopia originalneho DVD ktore som si kupil (bohuzial sa mi medium poskodilo tak som ho vyhodil)
linux
Si to vykladas opacne. Ked si napriklad donasas z USA notebook a nemas potvrdenie, ze si ho kupil doma, tak platis clo. Ty dokazujes, nie colnici. Podobne aj v pripade filmov dokazujes, ze mas original, nie oni ti musia dokazat, ze si nemal original. A aj keby, pravdaze, vsetci uveria, ze nemas blocky k par sto nakupom, a kazdy jeden sa ti poskodil a vsetky si vyhodil alebo, ze si nahraval z settopboxu bez reklam a s logami stanic co u nas nevysielaju.
joshuagasner
linux mas scasti pravdu, ale ja ako zakaznik nemam povinnost si archivovat blocky, kludne ho mozem vhyodit aj hned po odchode z obchodu nie ?
linux
Blocky naozaj archivovat nemusis. Ale ak budes chciet kupenu vec reklamovat, tak to bez blocku nepojde.
xx
ako je to so serialmi, ktore boli odvysielane, ci uz anglicky hovoriacich krajinach alebo v susednom cesku???
raster87458
ja mam len otazku zobracke platy od 300 nieje tresne? mne pride ze unia zastupuje len usku skupinu ludi a nieje tu pre vecinu, oni si myslia ze ked sa tu dlho tahalo a bolo pre vlastnu potrebu legalne tak ze ludia prestatu tahat koli niejakemu papieru? :D a co budu trestat 80% ludi? snad sa slovaci aspon raz spoja a pojdu dat najavo ze nesuhlasia ved v cz to maju v zakone ze mozu pre vlastnu potrebu a vraj to nebudu menit preco ked oni maju eu na haku preco slovensko musi lizat rit eu? lebo slovakom je vsetko jedno nikdy neprotestuju proti nicomu co ma hrozne mrzi ludia snat sa prebudime a budeme bojovat za slobodu internetu!!
miro12345
pravda..
Gramatika
Stačí sa viac učiť a budeš mať vyšší plat. Napríklad aj gramatiku. Veď máš v príspevku kopu chýb ;)
general Stokurev
ked sa bude ucit, bude mat 400e, aky je v tom rozdiel?
Gramatika
Ak sa bude dobre ucit tak bude napriklad programator, alebo lekar, pravnik, a podobne. Ktory z nich ma 400e?
Turbo Misiak
Tak podla teba ma byt kazdy pravnik a lekar? a kto ti potom postavy dom alebo preda chleba v obchode? pravnik ci lekar? sa uvedom... kazda profesia je potrebna a nie kazdy zaroby tolko co pri spominanych profesiach.. zo 400e platu si asi tazko mozes dovolit kupovat filmy po 15e... len tolko...
Gramatika
Priemerna mesacna mzda pracovnika v hospodarstve SR bola za rok 2013 824 EUR vid. http://portal.statistics.sk/files/Odbory/odb_410/Informacny_servis/Priemerna_mesacna_mzda_zamestnanca_hospodarstva_SR_2013.pdf. Median prijmov je priblizne 690 EUR. To znamena, ze polovica ludi zarabala viac a polovica menej ako 690 EUR. 400 EUR je kdesi v prvom kvartile, cize tak zaraba menej ako stvrtina ludi. DVD v priemere tiez nestoji 15 EUR. Tak neprehanaj, nenariekaj, nebud lenivy a naozaj sa viac snaz a bude to lepsie. A zacni gramatikou, je to hanba, taketo hrubky ako robis, zaradom "postavY - ma byt i" ci "zarobY - ma byt i".
TVOJA MAT
Tak si vyrataj kolko je cista mzda zo 690e A NEBUDES DALEKO OD TYCH 400....
Gramatika
Pri hrubej mzde 690 EUR je to cista mzda 544 EUR pre bezdetneho. Pozri napr. http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2014.php?mzda=690%2C00&deti=0&nczd=1&polrok=2014-06
roman_
ak clovek zije v Bratislave v 2izbovom byte tak plati 450-500 euro mesacne iba za to ze byva. moj bratranec je z Rakuska. za 200 euro mesacne mu stat poskytol na 15 rokov 3izbovy najomny byt v novostavbe s obrovskou terasou a parkovacim miestom ako byt pre novu rodinu. je to par km od Innsbrucku(kde predtym zil u rodicov). nech je priemerna medianova mzda na Slovensku aj 1000 euro. stale sme zobraci Europy a este vela rokov budeme. cena DVD je v kazdej krajine EU rovnaka.
Gramatika
V Bratislavskom kraji je priemerna mesacna mzda 1 184 Eur. To ze sme zobraci europy je bohuzial nasa vina. Bohatsim krajinam bohatstvo z neba nespadlo. To ako sa mame je nasa zodpovednost a vina.
invisible_2681
Pán Gramatika, Vy asi naozaj máte obdivuhodnú prácu keď sa tu vyjadrujete o priemerných mzdách, čo Vám poskytli výpočty tohto skorumpovaného štátu! ..Sa zobuďte choďte do ulíc a mimo Bratislavy a uvidíte, že ľudia zarabajú smiešne peniaze oproti tomu aké majú výdavky!!!!!! A o tom, že ľudia sa majú učiť a mali lepšie platy tak poviem Vám ešte raz strčte si to do ... keď vidíte v bille predavačku a pred menom ma Mgr. Štát neposkytuje každému takú robotu a pracovnú pozíciu za akú sa nadrel 5 či 6 rokov na výške!!!!! ...
Janko266
Achh to je ale tupeee prirovnanie. Na vsetky potrebujes nadanie/talent mozes sa ucit kolko chces, ak nemas tak ti to nepomoze. Pravnik potrebuje uzasnu pamat, chirurg manualnu zrucnost a programator matematicku logiku.
Alchymista
Stačí sa viac učiť a budeš mať vyšší plat? ty radšej začni žiť v reálnom svete
Gramatika
Pravdaže. Ak sa budeš viac snažiť, máš oveľa väčšiu šancu, že sa o seba postaráš lepšie. S vyšším vzdelaním tvoje možnosti porastú. No, ak budeš lenivý a nič nebudeš vedieť tak za čo by ti mal niekto platiť, že ;)
Kolomanko
Tento clanok mi zase nevysvetlil ci stahovat zatial pre osobnu potrebu mozem alebo nie. Mame to uz teda v zakone ci nie...Ak uz nejaky clanok robia tak nech ho napisu v reci mojho kmena, ja nie som jadrovy fyzik...
Vikina
Chcela by som sa opýtať... Na MEGE som si uložila všetky svoje fotky (zdigitalizovala som si všetky rodinné albumy a keďže nechcem o tieto fotky prísť, mám ich ako zálohu online). Vytvorila som to ako ISO súbor Má to cca 6GB. Keď si budem aktualizovať ISO (teda, vymazať na nete staré a nahrať nové ISO), tak bude vedieť operator internetu, že to si nahrávam svoje dáta, alebo budem hneď podozrivá? AKo je to teraz? Prosím o solídnu odpoveď a nie v štýle "sťahoval som, sťahovať budem." Ďakujem, Viktória.
Maroš1996
Ahoj kľudne si to tam dať môžeš keď by sa dakto chcel vŕtať v tom čo sťahuješ resp. upload-uješ tak zistia presne čo to bolo každý súbor ma koncovky a podobne veci :)
Vikina
ĎAKUJEM :)
m2fizy
no problem nieje v tom ci sa jedna o "ISO" subor alebo napr. "RAR" ... ide len o to ci to niekto (citaj neaky bot, co pre "nich" scanuje siet) dokaze aj nasledne precitat. Kazdy subor je totiz jedinecny ... a teda ma vlastne "id" ... a teda sa da podla neakeho originalu vypatrat. (priklad: DC/DC++ ... subory sa stahovali a zdielali uplne "normalne" (ako na sieti) a teda nebol problem, ked sa neaky BOT pripojil na HUB a oscanoval si vsetky subory ... jasne ze sa to aj stalo ... nasledoval list od WB (FOX, ...) ze sa stahuju nelegalne filmy atd. ... pozadovali najskor nahradu v podobe "odpojenia uzivatela" (potrestanie formou odpojenia) ... a ak by sa to opakovalo ... nasledovala by financna pokuta). Takze pokial to ziaden bot nedokaze oscanovat ... tak to je v poriadku = nikto nikomu nic nedokaze, kedze ani sami netusia co v tom "iso" subore je nahrate. A naviac MEGA ma 256bit sifrovanie ... nehovorim ze sa neda prelomit (jasne ze sa da a velmi lahko ak sa vie ako na to) ... ale bude to o to tahsie + ked si sam uzivatel este subory zasifruje ... je to potom uplna bomba ... a pre nich "mrhanie casu". No a k teme ... Ci sa moze pre vlastnu potrebu stahovat ... myslim ze to v clanku bolo spomenute ... citujem : "Aktuálne platný a účinný autorský zákon sa na základe tohto rozhodnutia pravdepodobne meniť nebude. Rozhodnutie by malo byť zohľadňované pri výklade autorského zákona, ktorý umožňuje vyhotovovanie rozmnoženiny pre osobnú potrebu a pri určovaní výšky náhrad odmien. Do nového autorského zákona boli v tejto veci prevzaté princípy stanovené EÚ smernicou, kde jedným z dovolených spôsobov obmedzenia autorského práva je vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu. Podmienkou je tzv. „fair compensation“ za uvedené konanie, pričom na Slovensku je táto kompenzácia premietnutá v inštitúte náhrady odmien. Knažkovou daňou bývajú označované práve náhrady odmien za vyhotovenie rozmnoženín pre osobnú potrebu. Tie boli súčasťou autorského zákona už v roku 1997 aj keď presnejšia špecifikácia bola až súčasťou novely z roku 2000. V novom autorskom zákone zostal tento inštitút upravený obdobným spôsobom a zásadne sa v priebehu rokov ani nemenil." ... takze myslim ze je to neako takto "ak mas stat aplikovany nahradu odmien, potom sa moze pre vlastnu potrebu stahovat dalej" ... alebo sa mylim.
Vikina
Takže v skratke... moje iso, aj keď dosť veľké (chcela som to mať kvalitné) nie je problém a ak by mal internetový provider podozrenie (určite niekde v logoch by našiel, že upload 6GB) tak si musí zisť on o čo išlo, alebo môže požadovať niečo odomňa? Chápem, že sťahovanie filmov a hudby a softu... atď, je mimo legality. Len sa chcem vyhnúť problémom a akosi všetky články, čo som našla, hovoria o zmene chápania autorského zákona, ale nehovoria o dokazovaní. A tak by som sa nechcela ocitnúť na BLACK liste :-D Ďakujem za čas a každú odpoveď.
m2fizy
Ano v podstate zo zakona by to tak malo byt ... prave provider by mal byt ten "kto vytvori prve podozrenie" na uzivatela ... a teda ze bude ma vysoky DL alebo UL (DL- download, UL-upload). A ano ak to "nikto" nedokaze precitat = nikto nedokaze identifikovat obsah toho (iso, rar, ...) = nikto nikomu nic nemoze dokazat ... a teda = sa nic nestalo. Prave z toho dovodu zavreli MEGAUPLOAD (teda to bol prostriedok na odhalenie "podvodu") ... dokazali im precitat to co si tam "uzivatelia nahravali" ... a tak tam objavili tie filmy a podobne "nelegalne veci" ... Ale kedze MEGA ma uz prioritne implementovane sifrovanie 256bit ... tak im mozu s prepacenim "skakat na kkt" ... kedze "nic nedokazu precitat" ... dalej je tu samozrjeme ochrana sukromia ... ak by ste komukolvek (aj potencionalnemu piratovy) "otvorili" jeho 256bit ucet na mega a "otvorili" jeho 128bit zasifrovany subor ... stale je to z mojho pohladu "obmedzovanie osobnej slobody a zasah do sukromia" ... kedze "oba pristupy boli sifrovane" (aj mega aj jeho subor). Takze este raz ... ak by Vas aj chceli obvinit najskor musia mat dokazy ... a aj keby ich ziskali ... dostali by sa k nim nelegalne (hacking ... mega) a samozrejme este je tu aj to "vase sukromne sifrovanie" ... takze ak nic nemaju (a vy tvrdite ze tam mate fotky ... to je o to lepsie) nic Vam nemozu.
alzheimer
nerozumiem to riesis Viktoria. Mas svoje fotky, ktore uploadnes na webove ulozisko. Nic natom nie je nelegalne, tak z coho mas stresy? Dalsia vec je, ze ked kradnes nieco z MEGA tak svojim uploadovanim fotiek mozes na seba upozornit tiez...ale to su paranoidne vizie. Okrem tohto by som ta rad upozornil, ze ukladanie fotiek na taketo ulozisko nie je moc bezpecne...staci ze prehraju nejaky pravny spor a FBI urobi raziu a zabavia im vsetky servre a ty si prisla o fotky...
raster87458
Neviem čoho sa všetci bojíte! Veď sa nič nezmenilo !! citujem článok čo som našiel Žádné zákony se v ČR a SR ohledně stahování nezměnily...vše je tak jak bylo. Vše kolem rozhodnutí evropského soudu je jen jedna velká mediální bublina nafouknutá na Slovensku, v ČR o tom píší úplně jinak. Všem jde jen o kliky, proto mají zajímavé názvy článků, aby lidi klikali a jim se zvedala návštěvnost. Nejhorší ze všeho je smrt z vyděšení. Navíc rozhodnutí soudu se týkalo Nizozemského případu a státní legislativy EU mají volnou ruku a není to precedentní rozhodnutí a jednotlivé zěmě nejsou poviny to promítnout do svých legislativ. Ani v ČR ani v SR se žádná změna legislativ týkajících se autorského práva nechystá.
Broslowski
To je výklad od právnika?
m2fizy
cez tyzden som niekde cital clanok ... aj s vykladom pravnika ... a hovoril o tom ze v podstate sa pre nas nic nemeni ... kedze mame "vyrovnavaci zakon o vypalnictve" ... a ze aj z ustavy mame tuto "sluzbu" garantovanu (a teda pre vlastnu potrebu si to stiahnut mozes ... ale dalej nesirit ... no to sa tyka iba filmov a hudby ziadny SW, alebo hry!).
marecek547
neviem na kolko je pravda to z 10.4.2014 ak ministerstvo kultury nic nemenilo posledna uprava bola citujem o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) Zmena: 289/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2013 a od vtedi sa nic nemenilo ziadna uprava a o 10.4.2014 ani ziadne info
m2fizy
este raz to odcitujem ... "Aktuálne platný a účinný autorský zákon sa na základe tohto rozhodnutia pravdepodobne meniť nebude. Rozhodnutie by malo byť zohľadňované pri výklade autorského zákona, ktorý umožňuje vyhotovovanie rozmnoženiny pre osobnú potrebu a pri určovaní výšky náhrad odmien. Do nového autorského zákona boli v tejto veci prevzaté princípy stanovené EÚ smernicou, kde jedným z dovolených spôsobov obmedzenia autorského práva je vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu. Podmienkou je tzv. „fair compensation“ za uvedené konanie, pričom na Slovensku je táto kompenzácia premietnutá v inštitúte náhrady odmien. Knažkovou daňou bývajú označované práve náhrady odmien za vyhotovenie rozmnoženín pre osobnú potrebu. Tie boli súčasťou autorského zákona už v roku 1997 aj keď presnejšia špecifikácia bola až súčasťou novely z roku 2000. V novom autorskom zákone zostal tento inštitút upravený obdobným spôsobom a zásadne sa v priebehu rokov ani nemenil." toto bolo uvedene v tomto clanku ... a ak to nieje pre niekoho este stale dost ... skusim najst aj iny v ktorom sa pise nieco podobne (cital som ho cez tyzden niekedy, niekde).
Robert80
No mam informacie ze uz cz/svk spolocnosti na ochranu autorskych prav zacali ziadiat od ulozto a podobnym databazu uzivatelov a IP ludi co stahovali. Je len otazka casu kedy to vypukne. Prave prebieha vyberove konanie na exekucnu firmu tu na svk ktora bude sudne ziadat nahradu skody. Torrent a podobne tiez sa bude riesit. Jedno je jasne par ludi si pekne zarobi!!!
Pravne (bez)vedomie
Ako mozu cz/svk spolocnosti na ochranu autorskych prav ziadat IP od sukromnej firmy? Ak uz, tak mozu poda trestne oznamenie. A odkedy exekutor sudne ziada nahradu skody? Exekutor vykonava sudne rozhodnutia.
SKanonymSK
A načo im vôbec tú IP adresu dávať? Nato, aby sme boli anonymní sa používajú sofistikovanejšie metódy... Odporúčam sa riadiť týmto a máte pokoj... http://nasweb.sk/clanky.php?clanok=ako_zmenit_ip_a_dns
lolototo
Zase si musíš dávať pozor,aby neprišiel policajt,prokurátor sudca,exekútor..a iný útor :-D Toto máš napísané pod článkom na tvojom odkaze:-D "Na zverejnený článok sa vzťahuje autorské právo. Akékoľvek kopírovanie bez písomného súhlasu autora je zakázané! Článok nemusí korešpondovať s názormi čitateľov. Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť, alebo upraviť obsah článku, ako aj uskutočniť jeho zmazanie. Autor tohto článku: © A.O." Zdroj: http://nasweb.sk/clanky.php?clanok=ako_zmenit_ip_a_dns © Autor: A.O.
altivo
Nerozumiem jednej veci - preco ma byt postihovany ten co stahuje a nie ten co poskytuje ? Ked nebudu fora, torrenty a ine veci - nebude sa ani stahovat a nebude treba ani internet a vsetko bude legalne. Ludia budu chodit do kina (mozno. :-))) ), budu pocuvat tie 3 CD-cka co si kupia a svet bude ako dakedy. :-))) Podla mna by mali byt postihovani len ti, ktori stahnute veci dalej predavaju za peniaze a zarabaju na tom alebo ich vyuzivanim tvoria financny zisk pre seba. Preniest zodpovednost na klienta je dobry sposob ako zarobit. Tych co ponukaju filmy a hudbu na stiahnutie nechaju tak a tych co stahuju budu sankcionovat - to urcite musel vymysliet nejaky europosranec.
q-spell
mocipani sveta si musia uvedomit ze existencia internetu prinasa aj TAKETO veci !!! a malo by sa s tym zmierit alebo vysporiadat inym- ako takymto "tretohornym" spôsobom !!! myslim ze treba zrusit cely internet a basta!!! prapodstatou internetu je zdielanie !!! kadecoho !!! takze vratme sa pekne do jaskyn a kresajme ohen pazúrikom--- nakoniec su aj ine prace ako robenie filmov a hudby a kdecoho---- ako sa to bude dat obist??? na kazdu dieru existuje predsa zaplata!!! je v tom pekne vela nejasnosti--- treba urobit vypalnicky zakon na cely internet ako to vymysleli RTV s poplatkami--- ma s elektrinu? = tak plat za telku plat za radio!!--- toto je v poriadku?? potom naco tie pridrbane reklami o 4G a neviem akom rychlom internete??? k stahovaniu coho??? --- mne to ide tak pomaly, ja pri tom furt zaspim.... ako v reklame to davaju--- alebo stiahol som titanic za 2 minuty... ??? totalita jak svina!!! A to je len zaciatok--- čipy do hlavy... atd atd
Pridať nový komentár
TOPlist